Home > Contact Us

CKLaser Group Guangzhou Headquarters

      Add:   NO.63 Yayao Mid-Road, Huadu District,Guangzhou,China       
      Te l:
     +86 020-86901699
      Fax:    +86 020-86809399                                                                                 
       
 
     Email:  cklaser_gz@163.com (Jason Liu)        
                 cklaser@163.com (Tony Xu)